EPIC® H-A 10 Kits

CSA RU VDE

Made in Germany; 预装工具,带适配元件; 简单的排序; 降低订单错误率

技术参数

分类 ETIM 5

分类 ETIM 6

额定电压 V
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

额定电流 A
IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A

插针数量
10 + PE

EPIC KIT H-A 10 SS TS M20
EPIC KIT H-A 10 SS TG M20

Characteristics

 • EPIC® H-A 10 公芯,螺丝型连接终端
 • 带接地保护
 • EPIC® H-A 10 罩壳
物料编号 个数 / 包装单位
75009625
1
EPIC KIT H-A 10 SS TS M20
EPIC KIT H-A 10 SS TS M20

Characteristics

 • EPIC® H-A 10 公芯,螺丝型连接终端
 • 带接地保护
 • EPIC® H-A 10 罩壳
物料编号 个数 / 包装单位
75009626
1
EPIC KIT H-A 10 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 10 BS AG

Characteristics

 • EPIC® H-A 10 母芯,螺丝型
 • 带接地保护
 • EPIC® H-A 10 面板安装基座
物料编号 个数 / 包装单位
75009627
1
EPIC KIT H-A 10 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 10 BS SGR-LB M20

Characteristics

 • EPIC® H-A 10 母芯,螺丝型
 • 带接地保护
 • EPIC® H-A 10 表面安装底座
物料编号 个数 / 包装单位
75009628
1
EPIC KIT H-A 10 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 10 BS TBF-LB M20

Characteristics

 • EPIC® H-A 10 母芯,螺丝型
 • 带接地保护
 • 电缆连接器 EPIC® H-A 10
物料编号 个数 / 包装单位
75009629
1