EPIC® H-A 4 套装 热塑

CSA RU VDE

预装工具,带适配元件; 简单的排序; 降低订单错误率

技术参数

分类 ETIM 5

分类 ETIM 6

额定电压 V
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

额定电流 A
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

插针数量
4 + PE

EPIC KIT H-A 4 SS TS M20

Characteristics

 • EPIC® H-A 4,螺丝型连接终端
 • EPIC® H-A 3 罩壳
 • 顶出线
 • 罩壳:热塑材料,灰色
物料编号 个数 / 包装单位
75009613
1
EPIC KIT H-A 4 SS TS M20
EPIC KIT H-A 4 SS TS M20

Characteristics

 • EPIC® H-A 4,螺丝型连接终端
 • EPIC® H-A 3 罩壳
 • 侧出线
 • 罩壳:热塑材料,灰色
物料编号 个数 / 包装单位
75009615
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AG

Characteristics

 • EPIC® H-A 4 母芯,螺丝型
 • EPIC® H-A 3 面板安装基座
 • 直线型
 • 罩壳:热塑材料,灰色
物料编号 个数 / 包装单位
75009617
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AGS

Characteristics

 • EPIC® H-A 4 母芯,螺丝型
 • EPIC® H-A 3 面板安装基座
 • 弯曲型
 • 罩壳:热塑材料,灰色
物料编号 个数 / 包装单位
75009619
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AGSV M20

Characteristics

 • EPIC® H-A 4 母芯,螺丝型
 • 基座罩壳 EPIC® H-A 3
 • 罩壳:热塑材料,灰色
物料编号 个数 / 包装单位
75009621
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20

Characteristics

 • EPIC® H-A 4 母芯,螺丝型
 • 电缆连接器 EPIC® H-A 3
 • 顶出线
 • 罩壳:热塑材料,灰色
物料编号 个数 / 包装单位
75009623
1